Publikacje nauczycieli i innowacje pedagogiczne
Scenariusz lekcji przyrody w klasie IV z zastosowaniem oceniania kształtującego

Matematyka i wyobraźnia-wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnej w matematyce.

Innowacja pedagogiczna o charakterze metodycznym z zakresu edukacji matematycznej realizowana w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chociwiu w roku szkolnym 2019/2020 w I półroczu

        Zajęcia odbywają się od 15.09.2019 r. w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Innowacja jest realizowana na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych dla uczniów klasy VI. W innowacji udział bierze 15 uczniów klasy szóstej.

        Rozwijanie sprawności umysłowych, posługiwanie się wiedzą w praktyce, rozwiązywanie problemów w sposób twórczy lub odtwórczy stanowi istotę przedmiotu, jakim jest matematyka. Wdrożenie innowacji w naszej szkole z zakresu matematyki służy rozwijaniu umiejętności logicznego myślenia, aktywności matematycznej uczniów oraz ich zaangażowaniu w proces dydaktyczny. Dzięki tym zajęciom uczniowie rozwijają swoje zdolności, skupiają uwagę i koncentrację, podejmują wysiłek do doprowadzenia do końca podjętego działania, a przede wszystkim korzystania ze swojej wyobraźni i rozwijania jej.

        Dzięki wykorzystaniu w procesie nauczania matematyki technologii informatycznych oraz nowoczesnych metod - matematyka stała się przedmiotem bardziej dla nich przyjaznym.

        Głównym celem innowacji jest rozbudzenie i kształtowanie zainteresowań matematycznych ucznia, jak również motywowanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy i podejmowania twórczych działań poprzez stosowanie nowoczesnych metod nauczania matematyki, między innymi z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnej. Mam nadzieję, że uczniowie w dalszym ciągu będą tak chętnie pracowali na zajęciach jak do tej pory.


Agnieszka Szczepanowska