Historia Szkoły w Chociwiu

Dzieje szkoły Podstawowej w Chociwiu

 1. Lata 1905 - 1914:
  • pierwsza szkoła we wsi Chociw powstała przed I wojną światową;
  • budynek wynajmowany był u p. Kozła, gdzie uczył jeden nauczyciel o nieznanym nazwisku;
  • wynajmowano izbę u p. Szczepana Kaczmarka, a później też u p. Wieczorka;
  • nauczano w języku polskim i rosyjskim.
 2. Lata 1918 - 1939:
 3. Pierwsza szkoła we wsi Chociw
  • zbudowano drewniany budynek szkoły, w którym na dole były dwie izby lekcyjne, a na górze mieszkali nauczyciele pp. Maria i Jan Edmund Grzelakowie;
  • podczas II wojny światowej na terenie Chociwia pan Grzelak prowadził tajne nauczanie.
 4. Rok szkolny 1946/1947:
  • nauczycielkami, które pierwsze podjęły pracę w tym czasie były panie: Felicja Kozarkiewicz i Wanda Straszyńska.
 5. Lata 1947 - 1956:
  • na boisku szkolnym ustawiono barak wojskowy, gdyż budynek szkoły nie był dostosowany do ówczesnych potrzeb; obok siebie zasiadali w ławkach uczniowie 16-letni jak i 7-letni;
  • klasy liczyły nawet do 60 uczniów.
 6. Lata 1956 - 1958:
 7. Budynek nowej szkoły z 1958 r.
  • radość uczniów i rodziców oraz całej społeczności Chociwia, gdyż prowadzona była budowa piętrowej, murowanej z czerwonej cegły szkoły;
  • nowy budynek oddano do użytku 1 lutego 1958 r.;
  • otwarcie uświetniła część artystyczna przygotowana przez uczniów, na którą licznie przybyli mieszkańcy Chociwia i okolic.

  Występ uczniów kl. V podczas uroczystości oddania nowego budynku - 1958 r.
 8. Lata 1958 - 1970;
  • wybudowano budynek gospodarczy oraz studnię;
  • działalność rozpoczęła Spółdzielnia Uczniowska organizując dla uczniów ”szklankę mleka” (1962);
  • powstał komitet Rodzicielski, który:
   • zaangażował się w doposażenie szkoły w pomoce naukowe;
   • organizował wycieczki i uroczystości kulturalno-oświatowe, a także imprezy dla rodziców, z których dochód był przeznaczony na potrzeby szkoły (1964 - 1978);

   • Uczniowie kl. VII z wychowawczynią p. Heleną Miarką - 1974
  • utworzono klasę ósmą (1966);
  • w lipcu 1970 r. Spółdzielnia Uczniowska ”Jutrzenka” otrzymała I miejsce w konkursie na najlepszą spółdzielnię uczniowską w szkole wiejskiej, organizowanym przez Centralną Rolniczą Spółdzielnię wspólnie z Ministerstwem Oświaty i Szkolnictwa Wyższego przy współudziale redakcji ”Płomyka”, ”Płomyczka” i ”Przyjaciela Młodego Spółdzielcy”. Wielkim wydarzeniem był przyjazd do szkoły Polskiego Radia i Telewizji.
 9. Lata 1971 - 1980;
  • początek funkcjonowania szkół zbiorczych (1973);
  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chociwiu p. Józefa Wiśniewska wraz z Gronem Pedagogicznym oraz uczniami - 1976 r.
  • zniesiono obowiązek noszenia fartuszków (1973);
  • działalność świetlicy szkolnej (1973);
  • wprowadzono klasę wychowania przedszkolnego (1973);
  • wyposażono szkołę w telewizor, adapter, płytotekę, rzutnik i przeźrocza;
  • rozpoczęto działalność ZHP pod opieką p. Janiny Strzelec i p. Wiesławy Wilczyńskiej (1976).
 10. Lata 1980 - 1997;
  • 25 października 1984 r. podjęto decyzję o rozbudowie istniejącego budynku szkolnego;
  • powołano przewodniczącego Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły p. Sylwana Chlebowskiego;
  • Pani Wiesława Wilczyńska ze swoją klasą.
  • w 1987 r. wydano pozwolenie na rozbudowę szkoły;
  • do pomocy w pracach budowlanych włączyła się młodzież szkolna;
  • w 1990 r. wykonano piwnice dobudowywanej części budynku;
  • pod koniec 1992 r. nowa część budowanej szkoły była gotowa w stanie surowym;
  • w 1993 r. wykonano tynki, podłoża pod posadzki, zamontowano stolarkę okienną i założono instalację centralnego ogrzewania oraz wodnokanalizacyjną;
  • w 1994 r. oddano do użytku ekologiczną, olejową kotłownię;


  • Pani Krystyna Kozakowska ze swoją klasą.
  • I wielka radość ... 26 sierpnia 1994 r. prace zakończono, a budynek przekazano użytnikowi;
  • wyposażono szkołę w estetyczne, kolorowe meble z funduszy Ministerstwa Edukacji Narodowej;
  • 5 września 1994 r. - uroczyste otwarcie nowego budynku szkoły;
  • w 1997 r. oddano do użytku wyremontowaną starą część szkoły, gdzie znajduje się pion kuchenny, odnowiona świetlica, klasa dla najmłodszych uczniów oraz biblioteka z czytelnią.
  • Stara część budynku przed remontem. 11. Lata 1998 - 2008:
  • wrzesień 1999 r. - reforma oświaty, obniżono stopień organizacyjny szkół - utworzono gimnazja;
  • w czerwcu 1999 r. absolwentami Szkoły Podstawowej w Chociwiu po raz pierwszy zostali uczniowie klasy szóstej (rocznik 1986), którzy rozpoczęli naukę w Ginmazjum w Widawie z oddziałami w Chociwiu;
  • Wychowawczyni p. Helena Miarka z uczniami kl. Vi (rocznik 1986).
  • wielkim marzeniem uczniów i rodziców oraz całej społeczności Chociwia była budowa sali gimnastycznej;
  • w 2004 r. rozpoczęto prace przy budowie sali gimnastycznej;
  • 22 czerwca 2007 r. w obecności Gości: p. mgr Barbary Gawor - starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Łodzi, Delegatura w Sieradzu i Wójta Gminy Widawa p. mgr inż. Jerzego Blaźlaka dokonano otwarcia nowej pracowni komputerowej dofinansowanej z EFS;
  • Uroczyste przecięcie wstęgi przez p. mgr Władysława Piotrowskiego, dyrektora Kuratorium Oświaty w Łodzi, Delegatura w Sieradzu, Wójta Gminy Widawa p. mgr inż. Jerzego Blaźlaka i p. mgr Jadwigę Kaczmarek, dyrektora szkoły.
  • 27 października 2007 r. nastąpiło uroczyste otwarcie przyszkolnego boiska przykrytego halą namiotową wraz z kontenerowym zapleczem socjalno - higienicznym;
  • z dniem 1 września 2008 r. na podstawie Uchwały Rady Gminy Widawa z dnia 24 czerwca 2008 r., zaczął funkcjonować Zespół Szkół w Chociwiu, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.Kierownicy i dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Chociwiu:

 1. p. Jan Edmund Grzelak
 2. p. Jan Tylka
 3. p. Józef Krawczyk
 4. p. Henryk Stulczewski
 5. p. Kazimierz Surynt
 6. p. Eryk Lizurek
 7. p. Stefan Wiśniewski
 8. p. Józefa Wiśniewska
 9. p. Adam Kucper
 10. p. Wiesława Podemska
 11. p.o. p. Helena Miarka
 12. p. Grażyna Krzyżańska
 13. p. Jadwiga Kaczmarek

Kontakt

Szkoła Podstawowa w Chociwiu,
Chociw 191, 98-170 Widawa
Telefon: 043/672 37 28
Fax: 043/672 37 28
E-mail: sp.chociw@poczta.onet.pl
E-mail: strszkolna@onet.pl