Obszar II
Wychowanie fizyczne
Alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego

Temat: Ćwiczenia z przyborem nietypowym – obwód stacyjny.

Szkoła Podstawowa: Klasy II – III

Scenariusz zajęć z wychowania fizycznego w klasach II-III

Data: 20.03.2014r.

Prowadząca: Jolanta Kowalczyk

Temat: Ćwiczenia z przyborem nietypowym – obwód stacyjny.

Cel główny zajęć:

 • Kształtowanie orientacji przestrzennej, szybkości i zręczności.
 • Wyrabianie nawyku dokładnego wykonywania ćwiczeń.

Cele operacyjne:
uczeń

 • stara się poprawnie wykonywać ćwiczenia z przyborami nietypowymi
 • rozwija swoją szybkość
 • utrzymuje poprawne kontakty z rówieśnikami w czasie zabaw i ćwiczeń
 • wspiera innych w wykonywaniu ćwiczeń
 • stawia sobie coraz większe wymagania
 • przestrzega norm sportowego współzawodnictwa podczas wyścigów

Stosowane metody:
odtwórcze: zabawowo - naśladowcza, zadaniowa
intensyfikujące zajęcia ruchowe: obwodowo – stacyjna, tor przeszkód, współzawodnictwo w rzędach
wychowawcze: wpływu osobistego nauczyciela, wpływu sytuacyjnego, wpływu społecznego

Forma organizacyjna: zbiorowa, indywidualna, grupowa

Przybory: magnetofon, piłka, rurki z papieru, szarfy, ławeczki, pachołki, kreda

Przebieg zajęć:

 1. Zbiórka. Powitanie, informacja o celach i zadaniach.
 2. Zabawy ożywiające:
  • „Wszyscy są” – orientacyjno–porządkowa ze śpiewem.
  • „Ryby w sieci”
  • „Wirujący kosz”
 3. Wszechstronna rozgrzewka.
  • Ćwiczenia w marszu i truchcie:
   • marsz z krążeniem ramion: do przodu – tyłu,
   • marsz z rękami w poziomie: w przód – bok,
   • marsz z rękami w pionie: góra – dół,
   • bieg z uderzeniem piętami o pośladki,
   • bieg z wysokim unoszeniem kolan,
   • bieg skokami z nogi na nogę.
  • Ćwiczenia z nietypowym przyborem:
   • okrążanie, przeskakiwanie przez papierową rurkę,
   • przekładanie rurki z ręki do ręki z przodu, tyłu, wokół tułowia, górą nad głową, dołem pomiędzy stopami, pod kolanami.
 4. Główne zadanie zajęć.
  • Przenoszenie papierowej rurki na określoną odległość - wyścigi w rzędach.
  • Ćwiczenia równoważne na ławeczkach.
  • Toczenie nogą papierowej rurki torem slalomowym zaznaczonym pachołkami.
 5. Ćwiczenia rozluźniające, uspokajające, wyprostne:
  • Zabawa ze śpiewem „Zajęcia skończone”
  • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Słońce świeci – deszcz pada”
 6. Zbiórka. Omówienie zajęć z uwzględnieniem profilaktyki zdrowotnej. Pożegnanie.

mgr Jolanta KowalczykTemat: Zabawy z piłką, rytmiczne kozłowanie. Zabawy z kołowaniem – wyścigi rzędów.

Szkoła Podstawowa: Klasa I.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KL. I

ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Klasa: I szkoły podstawowej.

Prowadzący: mgr Grażyna Krzyżańska.

Temat zajęć: Zabawy z piłką, rytmiczne kozłowanie. Zabawy z kołowaniem – wyścigi rzędów.

Cel lekcji: Kształtowanie szybkości, zręczności, orientacji i celowości działania. Kształtowanie umiejętności kozłowania piłki w marszu.

Cele operacyjne:
W zakresie umiejętności:
Uczeń potrafi:

 • podać piłkę oburącz i kozłem
 • kozłować piłkę w miejscu i w marszu

W zakresie działań wychowawczych:
Uczeń:

 • zna normy sportowego współdziałania w grupie
 • przestrzega norm sportowego współzawodnictwa podczas wyścigów

W zakresie motoryczności:
Uczeń ćwiczy wytrzymałość, szybkość, zręczność, koordynację wzrokowo – ruchową.

W zakresie wiadomości:
Uczeń wie jakie znaczenie ma zabawa i ruch dla zdrowia.

Stosowane metody:
m. zabawowa – naśladowcza, zadaniowa
m. przekazywania i zdobywania wiedzy: pokaz, wykonywanie zadań ruchowych
m. intensyfikujące lekcje wychowania fizycznego: obwodowo stacyjna, współzawodnictwo w rzędach, tor przeszkód.
m. wychowawcze: wpływu osobistego wychowawcy, wpływu sytuacyjnego wpływu społecznego.

Forma organizacyjna:
Indywidualna, zbiorowa, grupowa

Przybory:
Piłki koszykowe, piłki gumowe, szarfy, pachołki, obręcze, piłka lekarska 1kg, kreda

PRZEBIEG ZAJĘĆ – 45 minut

Część I – wstępna

 1. Zbiórka na sali, powitanie, podanie tematu zajęć.
 2. Rozgrzewka – ćwiczenia kształtujące, zabawy orientacyjno porządkowe: „Samochody”, „Rybacy na jezioro”.

Część II – główna

 1. Podział uczniów na trzy zespoły i przydział zadań każdemu zespołowi.

ZESPÓŁ I

 • Podania piłki koszykowej oburącz.

ZESPÓŁ II

 • Rzut piłką gumowa do obręczy trzymanej przez jednego z ćwiczących (potem zmiana)

ZESPÓŁ III

 • Kozłowanie piłki i podania piłki kozłem

Każdy zespół ma po 3 min. na wykonanie ćwiczeń, następnie zamieniają się miejscami i ćwiczeniami.

 1. Podział uczniów na dwa zespoły, ustawienie w rzędach, przypomnienie norm sportowego współdziałania w grupie.
 2. Wyścigi rzędów: Ćwiczenia demonstruje nauczyciel
  1. kozłowanie piłki w jedną stronę p. r. do wyznaczonego miejsca, powrót – kozłowanie l. r, podanie piłki kozłem.
  2. kozłowanie piłki slalomem między rozstawionymi pachołkami.
  3. kozłowanie piłki do wyznaczonego miejsca, zostawienie piłki, przechodzenie przez obręcz, powrót.
  4. toczenie piłki lekarskiej, obiegnięcie pachołka, powrót, przekazanie piłki.
  5. podania piłki górą do ostatniego zawodnika, powrót dołem ( uczniowie stoją w rozkroku).

CZĘŚĆ III końcowa

 1. Ćwiczenia z kinezjologii edukacyjne. U. siedzą w kręgu. Wykonują ćwiczenia oddechowe. Wykonują ćwiczenia pozycja Denisona: nogi skrzyżowane, ręce wyciągnięte do przodu, dłonie odwrócone na zewnątrz, kciuki skierowane do dołu. Krzyżują ręce, splatają dłonie, przyciągają do klatki piersiowej, język dotyka podniebienia twardego, oczy zamknięte. U. dziękują za zabawę i zgodne zasadami współzawodnictwo.
 2. Zbiórka, podsumowanie zajęć, ocena uczniów, pożegnanie.

mgr Grażyna Krzyżańska


Serdecznie zapraszamy do galerii „Ćwiczyć każdy może”