Obszar I
Wychowanie fizyczne
Zajęcia edukacyjne organizowane w ramach podstawy programowej

Temat: Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne rozwijające świadomość własnego ciała i przestrzeni.

Oddział Przedszkolny

Scenariusz zajęć z zakresu edukacji ruchowej z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w oddziale przedszkolnym

Data: 14.03.2014r.

Prowadząca: Iwona Krzywańska

Temat: Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne rozwijające świadomość własnego ciała i przestrzeni.

Cele ogólne:

 • uświadomienie możliwości własnego ciała i ciała partnera;
 • budowanie poczucia własnej wartości i zaufania do siebie i innych;

Cele operacyjne:

 • potrafi współpracować z partnerem;
 • doskonali umiejętność działania w przestrzeni i dzielenia się nią z innymi;
 • czerpie radość ze wspólnej zabawy;
 • pokonuje obawy i lęk, panuje nad emocjami;
 • potrafi się zrelaksować;
 • pamięta o zasadach bezpiecznej zabawy;
 • doskonali sprawność ruchową.

Forma zajęć: prowadzone indywidualnie, w parach, zespołowo.

Metoda: MRR Weroniki Sherborne

Środki dydaktyczne: podkłady muzyczne

 1. Część wstępna:
  1. Powitanie dzieci.
  2. Taniec integracyjny do melodii piosenki przewodniej „Pak – przedszkolak”.
 2. Część główna:
  Ćwiczenia indywidualne:
  1. Zabawa ruchowa „Gumoludki i pajace”– chodzenie i bieganie raz na „miękkich” nogach, raz na „sztywnych” nogach.
  2. Leżenie na brzuchu–czołganie się na brzuchu.
  3. Leżenie na plecach–czołganie się na plecach.
  4. Unoszenie kolan stojąc w miejscu. W staniu ze zgiętymi kolanami–uderzanie kolanem o kolano.
  5. Wsiadzie podpartym–dotykanie palcami stóp podłogi, uderzanie o podłogę piętami i całymi stopami (wolno i szybko).
  Ćwiczenia w parach:
  Ćwiczenia „z”:
  1. Prowadzenie partnera za rękę-partner ma zamknięte oczy.
  2. Masaż–partnerzy wykonują masaż wg znanego im, rymowanego tekstu.
  Ćwiczenia „razem”:
  1. Partnerzy siedzą złączeni plecami, trzymając się za ręce-kilkukrotnie razem wstają i siadają nie odrywając się od siebie.
  2. „Rowerek”– partnerzy kładą się na plecach nogami do siebie; łączą ze sobą stopy i poruszają nogami jak przy pedałowaniu na rowerze.
  3. Partnerzy siedzą „po turecku” naprzeciw siebie i trzymają się za ręce. Na przemian kładą się na podłodze asekurując się wzajemnie.
  Ćwiczenia „przeciwko”:
  1. Partnerzy w siadzie prostym przepychają się plecami, odpychając się rękami i nogami.
  2. „Walki kogutów” – partnerzy przepychają się, uderzając o swoje dłonie i skacząc raz na jednej, raz na drugiej nodze.
  3. Odklejanie – jeden partner leży na plecach i mocno przywiera do podłogi, a drugi usiłuje go przesunąć – „odkleić”.
 3. Część końcowa:
  Zabawy relaksujące, rozluźniające:
  1. Taniec w kole – „Epoi tai”.
  2. „Dzwoneczek” –uczestnicy leżą na plecach z zamkniętymi oczami. Prowadząca chodzi po sali z dzwoneczkiem – dzieci wskazują kierunek, z którego dochodzi dźwięk.

mgr Iwona Krzywańska


Temat: Gry i zabawy ruchowe w klasach IV – VI grupa dziewcząt.

Szkoła Podstawowa: Klasy IV – VI grupa dziewcząt.

Scenariusz zajęć wychowania fizycznego z gier i zabaw ruchowych.

Miejsce: salka gimnastyczna

Czas lekcji: 45 min.

Przybory: pachołki, piłki, szarfy, woreczki, obręcze, gazety, kartki, długopisy

Temat lekcji: Zabawy ruchowe z różnymi przyborami

Zadania główne:

 1. Chcemy nauczyć się nowych zabaw i gier ruchowych.
 2. Rozwijanie ogólnych cech motorycznych (szybkości, skoczności i zwinności)

Cele szczegółowe lekcji:
Umiejętności:

 • wykonywanie ćwiczeń poprawnie i w odpowiednim tempie
 • wykorzystywanie różnych przyborów do zabaw
 • rozwiązywanie problemów wspólnie z grupą

Sprawności motoryczne:

 • rozwinięcie cech motorycznych: szybkości, zwinności, skoczności i siły
 • poprawienie ogólnej wydolności i sprawności fizycznej

Wiadomości:

 • znajomość na czym polega rzetelność punktacji
 • prawidłowa ocena swoich możliwości przy wykonywaniu poszczególnych ćwiczeń
 • zrozumienie poleceń nauczyciela
 • przyswojenie zasad uczestnictwa w nowych grach i zabawach
 • przyswojenie wiedzy dotyczącej wpływu aktywności ruchowej na zdrowie człowieka
 • znajomość zasad kulturalnego uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej

Wychowanie:

 • doskonalenie współpracy w zespole
 • wpojenie zasad „fair play”
 • przeżywanie radości i satysfakcji z uczestnictwa w grach i zabawach
 • zachęta do wykorzystania nowych gier i zabaw poza szkołą, inicjowanie własnych pomysłów

Tok lekcji Treść Wskazówki metodyczno–organizacyjne
I część wstępna (12’)
1. Czynności organizacyjne
Zbiórka, powitanie, kontrola obecności, sprawdzenie gotowości do ćwiczeń. Szereg.
2. Podanie zadań i ich motywacja Podanie zadań lekcji, wyjaśnienie znaczenia, rozwijania cech motorycznych w czasie gier i zabaw ruchowych oraz ich użytkowo-rekreacyjne i zdrowotne znaczenie również poza szkołą. Przygotowanie do świadomego i aktywnego udziału w lekcji.
3. Zabawa ożywiająca Zabawa „Berek z piłką”. Wyznaczeni uczniowie trzymając piłki w rękach na sygnał starają się trafić w nogi pozostałych. Uczniowie mogą robić uniki bądź zasłaniać nogi rękami. Trafiony zostaje berkiem. Nauczyciel czuwa nad poprawnością trafień.
4. Ćwiczenia kształtujące i przygotowujące organizm do realizacji zadań Uczniowie wykonują ćwiczenia RR, NN i tułowia:
1. W staniu rozkrocznym przesuwanie złożonej gazety między stopami – „ósemki”.
2. Przeskoki bokiem przez gazetę w prawo i w lewo.
3. W siadzie skrzyżnym, poprzez skłon w przód dotknięcie czołem gazety leżącej na podłodze.
4. Stojąc na gazecie skręty tułowia.
5. Stojąc w rozkroku i trzymając gazetę przed sobą na podłodze uczniowie w opadzie robią skręty dotykając gazety na przemian
6. W przysiadzie podpartym czworakowanie wokół gazety rozłożonej na podłodze.
7. W leżeniu tyłem rowerek obunóż z gazetą między stopami.
8. Dowolne przeskoki przez gazetę.
9. W marszu i w biegu rzuty i chwyty zgniecionej gazety.
11. Czy potrafisz? Kulka między stopami – w podskoku wyrzucenie kulki w górę i chwycenie oburącz.
12. „Gazetowa bitwa” – przerzucanie kul na boisko przeciwne przez 1 minutę (liczenie kul).
Nauczyciel pokazuje i wraz z uczniami wykonuje ćwiczenia. Czuwa nad tempem i poprawnością ćwiczeń.
II Część główna (25’)
1. Zabawa bieżna kształtująca szybkość i zwinność
Zabawa „wyścig z gazetą”
Uczeń biegnie z rozłożoną gazetą na klatce piersiowej do pachołka, omija go i wraca biegiem do swojej drużyny.
Wyjaśnienie zasad zabawy i punktacji. Zastępy ustawione w rzędach obok siebie.
Nauczyciel przypomina, że kolejna osoba z drużyny rozpoczyna wyścig w momencie, gdy poprzednia osoba dotknie jej dłoni.
Omawia problem związany z rozpoczęciem wyścigu.
Informuje, że najwięcej punktów zdobywa drużyna, która ukończyła bieg jako pierwsza.
2. Zabawa kształtująca zwinność i siłę. Zabawa „Jeże transportujące grzyby”
Uczeń w siadzie ugiętym podpartym z piłką leżącą na biodrach czworakuje przodem do pachołka, dotyka go i wraca wykonując bieg przodem.
Nauczyciel sprawdza poprawność wykonania zadania.
Przypomina o bezpiecznym czworakowaniu.
Określa problem i daje szybko sygnał do startu.
Określa poprawność wykonywania i podaje punktację.
3. Zabawa rozwijająca skoczność, szybkość i umiejętność logicznego myślenia Zabawa „Sztafeta pisana”.
Uczeń wykonuje bieg przeskakując przez obręcz do pachołka. Na znajdującej się tam kartce dopisuje do pierwszych liter wyrazy określające nazwy dyscyplin sportowych (każdy po jednym wyrazie)
Nauczyciel omawia przebieg zabawy.
Informuje, że każdy z zawodników może napisać jeden wyraz.
Określa poprawność wykonywania zadania i podaje punktację.
Sprawdza poprawność wypisanych dyscyplin sportowych do liter np.
K.........., N.........., S..........,
Ł.........., Z.........., B.........itp.
4. Zabawa rzutna rozwijająca koordynację ruchową. Zabawa „Piłka w tunelu”.
Pierwszy uczeń z rzędu podaje piłkę tak, aby toczyła się przez tunel powstały z nóg wszystkich graczy, ostatni chwyta piłkę i biegnie z nią na początek rzędu.
Nauczyciel określa problem i daje szybko sygnał do startu.
Określa poprawność wykonania zadania i podaje punktację.
5. Zabawa rozwijająca zwinność. 5. Zabawa „Przeprawa przez rzekę”.
Uczeń pokonuje dystans do pachołka przechodząc z gazety na gazetę, a przesuwa ją do przodu ręką. Po dotknięciu pachołka wykonuje bieg przodem.
Nauczyciel określa problem i daje szybko sygnał do startu.
Część końcowa (8’)
1. Uspokojenie organizmu, ćwiczenia oddechowe, rozluźniające.
Ćwiczenia oddechowe w marszu i w miejscu. Postawa swobodna, na palcach, ręce w górę – wdech, w dół – wydech. Ćwiczenia rozluźniające: „strzepywanie” kończyn górnych i dolnych. Marsz po obwodzie koła z woreczkiem na głowie.  
2. Czynności porządkowo-organizacyjne. Podliczenie punktacji, wyłonienie zwycięzców. Wystawienie ocen. Wymiana uwag i odczuć na temat lekcji. Które zabawy były najciekawsze, gdzie i kiedy jeszcze można je zorganizować?
Zakończenie
Uczniowie znoszą przybory na właściwe miejsce. Ustawienie półkolem.

Mariusz BrząkałaTemat: Aerobik – ćwiczenia przy muzyce – zapoznanie z podstawowymi krokami aerobiku.

Gimnazjum: Klasa I.

Scenariusz aerobik.

Klasa: I gimnazjum.

Prowadzący: Rafał Kozakowski.

Środki audiowizualne: magnetofon.

Dyscyplina: Rytm, muzyka, taniec.

Temat: Aerobik – ćwiczenia przy muzyce – zapoznanie z podstawowymi krokami aerobiku.

Treści kształcenia i wychowania:

 1. W zakresie wiadomości uczeń;
  • dowiaduje się jakie korzyści przynoszą ćwiczenia aerobowe
  • zapoznaje się z fachowym nazewnictwem tej dyscypliny
  • poznaje nowe ćwiczenia
 2. W zakresie umiejętności:
  • kształtuje swoją koordynację ruchową
  • nabywa umiejętności korygowania postawy ciała w czasie ćwiczeń
  • wykonuje poznane kroki: step touch, double step, step out, hillback, doublehillback V–step,A–step, grapevine, kneeup do przodu i na boki, mambo do boku
  • wykonuje obrót 4 krokami w P i L stronę
  • kształtuje umiejętności poruszania się w przestrzeni, w rytm muzyki.
 3. W zakresie postaw:
  • dba o prawidłowa postawę ciała
  • rozbudza swoje zainteresowania aerobikiem
  • jest zaangażowany w ćwiczenia na lekcji
  • reaguje na uwagi nauczyciela, poprawia popełniane błędy

Metody:

 • prowadzenia zajęć
  naśladowcza, bezpośredniej celowości ruchu, zabawowa,
 • zdobywania i przekazywania wiadomości i umiejętności
  pokaz i objaśnienie,
 • metody wychowawcze
  motywacja, pochwała,

Formy ustawienia i prowadzenia zajęć
Frontalna, rozsypka

TOK LEKCJI:

 1. Część organizacyjna:
  • Zbiórka, przywitanie się z uczniami, sprawdzenie obecności oraz gotowości do zajęć; podanie tematu lekcji i zmotywowanie uczniów do zaangażowania. Rozmowa na temat korzyści z wykonywania ćwiczeń aerobowych.
 2. Rozgrzewka – przygotowanie organizmu do wysiłku zakończone krótkim stretchingiem; zapoznanie uczniów z nazewnictwem i nauczanie podstawowych kroków, które są wykonywane naprzemiennie, zarówno na prawa jak i lewą stronę. W rozgrzewce wykorzystane zostaną następujące kroki:
  • marsz
  • step touch
  • out
  • hillback
  • V–step
  • grapevine
  • kneeup do przodu i na boki
 3. Część właściwa. Na podstawie poznanych kroków, część z nich poddana nieznacznej modyfikacji, wykonanie prostego układu ćwiczeń. Układ powtarzamy dwukrotnie zmieniamy nogę prowadzącą – stronę wykonywania ćwiczeń.
  Nauczanie układu ćwiczeń:
  1–8 step touch
  1–8 hill back
  1–8 V – step
  1–8 double step
  obrót 4 krokami w prawo
  1–8 A–step
  1–8 knee up
  1–8 grapevine
  1–8 step out
  obrót 4 krokami w lewo
  1–4 mambo do boku od PN
  5–8 mambo do boku od LN
  1–4 mambo w przód
  5–8 mambo w tył
  obrót 4 krokami w lewo
  1–8 step touch
  1–8 hillback
  1–8 V – step
  1–8 double step
  obrót 4 krokami w prawo
  1–8 A–step
  1–8 kneeup
  1–8 grapevine
  1–8 step out
  Po opanowaniu układu powtórzenie go w całości.
 4. Część końcowa. Uspokojenie organizmu, ćwiczenia rozciągające.
  • skłony i wyprosty tułowia połączone z ćwiczeniami oddechowymi,
  • koci grzbiet
  • skłon T w bok (PS) LR w górze, PR w dole
  • skłon T w bok (LS) PR w górze, LR w dole
  • w siadzie prostym, płotkarskim ćwiczenia rozciągające PN, LN
 5. Zbiórka.
  Podsumowanie zajęć, ocena zaangażowania,zachęcenie do podejmowania aktywności w czasie wolnym, pożegnanie.

mgr Rafał Kozakowski


Serdecznie zapraszamy do galerii „Ćwiczyć każdy może”